MEMBERS :

S. NO. NAME DESIGNATION PHONE NO.
1 Dr. M. K. Chandrasekaran HOD / CSE, Vice Principal 9597690018
2 Mr. R. Sampathkumar HOD / EEE 9976003778
3 Prof. N. Dhandapani Mech / HOD 9865223350
4 Dr. K. Aravinthan S & H / HOD 9894057739
5 Mr. S. Kannan AP / Maths 9976411634
6 Ms. C. Lakshmanapriya AP / Mech 9025110225
7 Mrs. S. Susikala HOD / ECE 9659441155
8 Mr. D. Edward kumar LT / Mech 9787271733