MEMBERS :

S. NO. NAME DESIGNATION PHONE NO.
1 Dr. M. K. Chandrasekaran HOD / CSE, Vice Principal 9597690018
2 Mr. B. Gopalakrishnan HOD / EEE 9952358692
3 Prof. N. Dhandapani HOD / MECH 9865223350
4 Mr. M. Kumaresan AP / CSE 9786186179
5 Mr. S. Kannan AP / Maths 9976411634
6 Mr. T. T. Sudhakar AP / Mech 9600846315
7 Mrs. S. Susikala HOD / ECE 9659441155
8 Mr. S. P. Thangavel HOD / FT 9787271733